OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


"DOSTAWA ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY
STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU W 2009 ROKU"

Zamawiający:

Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku, 09-407 Płock, ul. Otolińska 10,
tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2009 r.
Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ:
www.straz.bip.ump.pl
Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 18115000-8, 18234000-8, 18443320-5, 18223200-0, 17282130-2, 18321000-5, 18133400-4, 18412200-2, 19315000-7, 19315100-8, 18423000-0, 18424000-7, 19200000-8, 17281130-5.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płocku w 2009 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 zadań, tj.:

 • Zadanie Nr 1 - dostawa mundurów, spodni i czapek służbowych,
 • Zadanie Nr 2 - dostawa kurtek i swetrów służbowych,
 • Zadanie Nr 3 - dostawa koszul służbowych,
 • Zadanie Nr 4 - dostawa umundurowania specjalnego,
 • Zadanie Nr 5 - dostawa obuwia służbowego,
 • Zadanie Nr 6 - dostawa obuwia taktycznego,
 • Zadanie Nr 7 - dostawa elementów uzupełniających umundurowanie.


O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzoną działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
 • warunek określony w pkt 1, spełnia każdy z Wykonawców,
 • warunek określony w pkt 2, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt 3, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt 4, spełnia każdy z Wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie ,,spełnia/ nie spełnia'', na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ.

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Do oferty należy załączyć:
  1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Do oferty należy załączyć również:
  1. Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e ofertowy/e - Załączniki Nr 1/1 do 1/ 7.
  2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
  3. Informację dotyczącą podwykonawców - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców - wpisany zapis "nie dotyczy".
  4. Wypełniona pierwsza strona Działu III - "Wzór umowy" w zakresie dotyczącym Wykonawcy.
  5. Informację (oświadczenie) o składzie tkaniny poszczególnych elementów umundurowania w przypadku, gdy nie zostanie to określone na metkach wszytych w przedmioty umundurowania.
  6. Informację na świadczenie usług przewozowych (kurierskich) na rzecz Wykonawcy z podaniem adresu firmy, numeru telefonu kontaktowego (w przypadku gdy Wykonawca posiada taką umowę). Ww. informacja niezbędna jest w przypadku odsyłania ewentualnych zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego reklamacji poszczególnych elementów umundurowania lub zwrotu załączonych do oferty wzorów.

Wykonawca w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz zgodności oferowanych elementów umundurowania z wymaganiami Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć do oferty pojedyncze wzory oferowanych produktów. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie dołączą oferowanych elementów umundurowania lub dołączą wzory niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. Odrzucenie dotyczyć będzie tej części przedmiotu zamówienia do której nie dołączono wzorów lub dołączone wzory są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.


Wadium

W postępowaniu przetargowym nie wymaga się wadium.

Miejsce i termin składania ofert

Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 do dnia 19 marca 2009 roku do godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert

Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 dnia 19 marca 2009 roku o godz. 11.30 (sala nr 9).

Kryteria oceny ofert:
 1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
  cena - znaczenie kryterium - 60 %,
  jakość - znaczenie kryterium - 40 %.

 2. W ramach kryterium "cena - C" Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma maksymalnie 60 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej według wzoru:
  C = Cn / Cb x 60
  Cn - najniższa oferowana cena brutto,
  Cb - cena brutto oferty badanej.
  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 3. W ramach kryterium "jakość - J" Zamawiający oceni oferty na podstawie załączonych do nich wzorów elementów umundurowania. Wykonawca maksymalnie może otrzymać 40 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej według wzoru:
  J = Ob / On x 40
  gdzie:
  Ob - oferta badanego Wykonawcy,
  On - oferta najkorzystniejsza wśród ofert.

  Ocena jakości odbywać się będzie indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej, przyznając od 0 do 10 pkt. Ocenie podlegać będzie:
  • jakość zastosowanych materiałów: ocenie podlegać będzie odpowiednio jakość zastosowanej przędzy, jakość tkaniny zasadniczej i podszewkowej, jakość dodatków itp. Wszelkie wady i błędy w materiałach zastosowanych do wykonania poszczególnych elementów umundurowania, w tym ewentualne zaciągnięcia, różnice w intensywności koloru tkaniny, brakujące nitki, zgrubienia itp. będą wpływały na obniżenie oceny,
  • staranność i estetyka wykonania: (np. prawidłowe wykonanie szwów bez zmarszczeń i wyciągnięć, staranność wykończenia ściegów, ewentualne zabrudzenia, sposób układania się elementu umundurowania na osobie, ogólny efekt wizualny itp.).

  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą wartość punktową "Wp" według wzoru:
  Wp = C + J

 5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą wartość punktową, według wzoru wskazanego w pkt. 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen niż zaoferowane w złożonych ofertach.


Termin związania ofertą: wynosi 30 dni.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W zakresie SIWZ i przedmiotu zamówienia - Andrzej Borucki - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego tel. (0-24) 364-70-36.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 marca 2009 roku.


Komendant
Straży Miejskiej w PłockuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 10 marca 2009, godzina 15:35)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 2 695 411
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji