Płock, dnia 17 grudnia 2009 roku..OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGOdot. przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Płocku w 2010 roku.Nr. sprawy PN/3/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 26 listopada 2009 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 407670-2009

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku,
09-407 Płock,
ul. Otolińska 10
tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.


Straż Miejska w Płocku informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta:

Dla zadania Nr 1: (dostawa oleju napędowego w ilości 17000 litrów)
Wpłynęła 1 oferta. :
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:


Komunikacja Miejska - Płock
09-400 Płock
ul. Przemysłowa 17

Dane oferty:

Cena brutto z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy na dzień 03.12.2009 r. za 1 litr – 3,54 zł brutto
Udzielony stały upust dla Zamawiającego – 0 zł,
Cena brutto za 1 litr po udzielonym upuście – 3,54 zł.


Otrzymane punkty w kryterium cena:
Cena - 100,00 pkt.


Dla zadania Nr 2: (dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 3000 litrów)
Wpłynęła 1 oferta. :
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Komunikacja Miejska - Płock
09-400 Płock
ul. Przemysłowa 17

Dane oferty:

Cena brutto z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy na dzień 03.12.2009 r. za 1 litr – 4,04 zł brutto
Udzielony stały upust dla Zamawiającego – 0 zł,
Cena brutto za 1 litr po udzielonym upuście – 4,04 zł.

Otrzymane punkty w kryterium cena:
Cena - 100,00 pkt.


Dla zadania Nr 3: (dostawa gazu płynnego propan butan - LPG w ilości 6000 litrów)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu przetargowym złożono 1 ważną ofertę, która nie podlegała odrzuceniu. Wybrana oferta po dokonaniu oceny w kryterium określonym w SIWZ dla każdego zadania uzyskała największe wartości punktowe.


Komendant Straży Miejskiej w Płocku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 18 grudnia 2009, godzina 00:34)
  • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
  • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
  • Ilość wyświetleń: 2 695 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji