OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU W 2010 ROKU"


Zamawiający - Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku, 09-407 Płock,
ul. Otolińska 10, tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r.
Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.straz.bip.ump.pl
Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 09134100-8, CPV: 09132100-4, CPV: 09133000-2.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Dostawa paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Płocku w 2010 roku

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania tj.:

 1. Zadanie Nr 1
  - dostawa oleju napędowego w ilości - 17000 litrów, .
 2. Zadanie Nr 2
  - dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości - 3000 litrów
 3. Zadanie Nr 3
  - dostawa gazu płynnego propan butan (LPG) w ilości - 6000 litrów

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzoną działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej oraz posiadają koncesję udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt 1, spełnia każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w pkt 2, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
c) warunek określony w pkt 3, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
d) warunek określony w pkt 4, spełnia każdy z Wykonawców.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie ,,spełnia / nie spełnia'', na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ.

Wadium
W postępowaniu przetargowym nie wymaga się wadium

Miejsce i termin składania ofert
Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 do dnia 04 grudnia 2009 roku do godz. 9.30

Miejsce i termin otwarcia ofert
Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 dnia 04 grudnia 2009 roku o godz. 10.00 (sala nr 9).

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Koncesję udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi.
II. Do oferty należy załączyć również:
 1. Wypełniony formularz oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 1/1, 1/2, 1/3 do SIWZ.
 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 3. Wykaz stacji paliw na terenie miasta Płocka - Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 4. Wypełniona pierwsza strona Działu III - "Wzoru umowy" w zakresie dotyczącym Wykonawcy.
 5. Informację dotyczącą podwykonawców - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców - wpisany zapis "nie dotyczy".
 6. Pisemną informację dotyczącą producenta / dostawcy paliw dla Wykonawcy z uwzględnieniem cen hurtowych paliw na dzień 03.12.2009 rok z godziny 12.00.
 7. W przypadku złożenia oferty wspólnej: Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia. Dokumenty, o których mowa w pkt I. 1-2 oraz pkt II. 2 winien załączyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
cena oferty brutto - 100 %

Oferty będą oceniane odrębnie dla każdego zadania zgodnie z formułami:

Dla: Zadania Nr 1 (maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej)


Cena najniższa spośród ofert
Cena oferty brutto = ------------------------------------------------ x 100 pkt = .......... pkt
Cena oferty badanej


Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą wartość punktową według ww. wzoru


Dla: Zadania Nr 2 (maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej)


Cena najniższa spośród ofert
Cena oferty brutto = ------------------------------------------------ x 100 pkt = .......... pkt
Cena oferty badanej


Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą wartość punktową według ww. wzoru

Dla: Zadania Nr 3 (maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej)


Cena najniższa spośród ofert
Cena oferty brutto = ------------------------------------------------ x 100 pkt = .......... pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą wartość punktową według ww. wzoru:


Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą wartość punktową, według wskazanego wzoru, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Termin związania ofertą: wynosi 30 dni.


Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: W zakresie SIWZ i przedmiotu zamówienia - Andrzej Borucki - Wydział Kierowania I LOgistyki tel. (0-24) 364-70-36.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2009 roku.


Komendant
Straży Miejskiej w Płocku


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki

Opis przedmiotu zamówienia

UmowaMetryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 21:26)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 2 695 351
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 26 listopada 2009, godzina 22:51
 • Historia aktualizacji

 • 26 listopada 2009, godzina 22:51 Aktualizacja danych
  26 listopada 2009, godzina 22:42 Aktualizacja danych
  26 listopada 2009, godzina 22:31 Aktualizacja danych
  26 listopada 2009, godzina 22:26 Aktualizacja danych
  26 listopada 2009, godzina 22:11 Aktualizacja danych