OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

"DOSTAWA PALIW DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU
NA 2009 ROK"

Zamawiający - Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku, 09-407 Płock,
ul. Otolińska 10, tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 02.01.2009r. do 31.12.2009r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ:
www.straz.bip.ump.pl
Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 23121100-2, CPV: 23111200-0, CPV: 23210000-2.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Dostawa paliw dla Straży Miejskiej w Płocku na 2009 rok tj:
  Olej napędowy w ilości - 17000 litrów

  Benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości - 3000 litrów

  Gaz płynny Propan Butan w ilości - 6000 litrów


O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzoną działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej oraz posiadają koncesję udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
 • warunek określony w pkt 1, spełnia każdy z Wykonawców,
 • warunek określony w pkt 2, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt 3, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt 4, spełnia każdy z Wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie, "spełnia/ nie spełnia", na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ.

Wadium
W postępowaniu przetargowym nie wymaga się wadium.

Miejsce i termin składania ofert
Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 do dnia 05 grudnia 2008 roku do godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert
Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10 dnia 05 grudnia 2008 roku o godz. 11.00 (sala nr 9).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 % wyrażona w PLN

tj.:
 1. Cena jednostkowa brutto oleju napędowego po udzielonym rabacie - waga kryterium 65%.
 2. Cena jednostkowa brutto benzyny bezołowiowej PB 95 po udzielonym rabacie - waga kryterium 12%.
 3. Cena jednostkowa brutto gazu płynnego Propan Butan po udzielonym rabacie - waga kryterium 23%.


Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena = ON + BB + GP

gdzie:
ON - olej napędowy,
BB - benzyna bezołowiowa PB 95,
GP - gaz płynny Propan Butan.

ON = Cena najniższa spośród ofert / Cena oferty ocenianej x 65% x 100 = ..........pkt.
BB = Cena najniższa spośród ofert / Cena oferty ocenianej x 12% x 100 = ..........pkt.
GP = Cena najniższa spośród ofert / Cena oferty ocenianej x 23% x 100 = ..........pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska najwyższą wartość punktową według wskazanego wzoru "Cena".

Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą wartość punktową, według wskazanego wzoru "Cena", Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Termin związania ofertą: wynosi 30 dni.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami sš:
W zakresie SIWZ i przedmiotu zamówienia - Andrzej Borucki - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego tel. (0-24) 364-70-36.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2008 roku.Komendant
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 11:04)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 2 695 398
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 21 marca 2022, godzina 11:55
 • Historia aktualizacji

 • 21 marca 2022, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
  26 listopada 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  26 listopada 2008, godzina 11:10 Aktualizacja danych