Struktura Organizacyjna Straży Miejskiej w Płocku

 1. Straż Miejska w Płocku
  Ul. Otolińska 10
  09-407 Płock
  tel.:(0-24) 366-03-10 - sekretariat
  fax.: (0-24) 366-03-16
  tel. 986 - alarmowy - dyżurny jednostki
  tel. (0-24) 364-70-30 - dyżurny jednostki
  e-mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu


  Komendant Straży Miejskiej - Konrad Guzanek
  e-mail: konrad.guzanek@strazmiejska.plock.eu

   

Zastępca Komendanta Straży -


 a) Zespół Obsługi Monitoringu

                tel.: ( 0-24) 364 70 36

 

2. Księgowość

 a) Zespół Księgowości i Finansów

                  tel.: ( 0-24) 366 - 03 - 14

b) Zespół Administracji i Kadr:

Główny Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Ewa Grząźko

                   tel.: ( 0-24) 364 70 43


          3. Wydział  Organizacyjno - Prawny

          Naczelnik Wydziału : Magdalena Nowakowska
           

                         tel.: (0-24) 364-70-40
e-mail: magdalena.nowakowska@strazmiejska.plock.eu

               - Zespół Logistyki:

                  tel.: ( 0-24) 364 70 45

                - Zespół Profilaktyki

                   tel. ( 0-24) 366 03 18/19

                  a) Kierownik Referatu Dyżurnych i Wykroczeń

                                  - Sylwia Kaślewicz

                                 tel.: (0-24) 364 - 70 - 40

                       e-mail.: sylwia.kaslewicz@strazmiejska.plock.eu

1.) całodobowy telefon alarmowy 986 / zgłoszenia interwencji
2.) prowadzenie spraw o wykroczenia  tel.: (0-24) 364-70-35


 1. Wydział Patrolowo - Interwencyjny :

Naczelnika Wydziału - Wojciech Wasilewski
tel.: (0-24) 364-70-42
e-mail: wasilewskiwojciech@strazmiejska.plock.eu

a) Kierownicy Referatów:

   Kierownik  Referatu  Dzielnicowych - Dariusz Lisowski
  tel.: (0-24) 366-12-32
e-mail: dariusz.lisowski@strazmiejska.plock.eu

Kierownik Referatu  Patrolowego - Kazimierz Piskorz
tel.: (0-24) 364-70-41
e-mail: kazimierz.piskorz@strazmiejska.plock.eu

  Kierownik  Referatu Ochrony  – Jarosław Kociszewski
  tel. : ( 0- 24) 364 – 70 - 41
e-mail: jaroslaw.kociszewski@strazmiejska.plock.eu


          6 . Samodzielne Stanowisko ds.:

         –  Inspektor Ochrony Danych 

                   Magdalena Jabłońska

                   tel.: ( 0-24) 366-03-10

                 e-mail: iod@strazmiejska.plock.eu

- BHP

                 Tadeusz Minkiel

                   tel.: (0-24) 366 03 10

               e-mail: bhp@strazmiejska.plock.eu

 

 

Zakres zadań dla poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych.


1.    Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki i kierowanie jej działalnością zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań,

3)  reprezentowanie jednostki na zewnątrz oraz występowanie w imieniu Straży Miejskiej do władz, organizacji i instytucji,

4)  składanie oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Straży Miejskiej w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.

2.    Dla właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej Komendant wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa i polecenia służbowe.

3.    Instrukcje i polecenia służbowe  mogą być wydawane bez zachowania formy pisemnej,  z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach.

4.    Komendant może udzielić pełnomocnictwa do podpisywania określonych dokumentów, wskazując w nim rodzaj i charakter dokumentu.

5.    Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta,
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub inny upoważniony przez Komendanta pracownik  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

6.    Komendant ustala zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z bezpośrednią podległością.

7.    Szczegółowe zakresy obowiązków dla pozostałych pracowników ustalają odpowiednio Zastępca Komendanta, Główny Księgowy, naczelnicy oraz kierownicy, które zatwierdza Komendant.

 

1.    Do zakresu działania Zastępcy Komendanta należy w szczególności:

1)   organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Zespołu Obsługi Monitoringu w sposób zapewniający optymalną realizację zadań przez komórki oraz zapewnienie ich współdziałania w sprawach wymagających współpracy i uzgodnień między tymi komórkami,

2)  bieżące informowanie Komendanta o zaistniałych zagrożeniach w realizacji zadań,

3)  nadzór nad majątkiem Straży Miejskiej powierzonym podległym komórkom organizacyjnym Straży Miejskiej do gospodarowania,

4)  współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

5)  zastępowanie Komendanta podczas jego nieobecności na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

2.    W przypadku nieobecności w pracy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego, zastępstwo ustala Komendant na wniosku urlopowym lub w inny sposób.


Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej należy
w szczególności:

1.    Główny Księgowy (GK):

1)   organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Księgowości i Finansów oraz Zespołu Administracji i Kadr, 
w sposób zapewniający optymalną realizację przez nich zadań,

2)   planowanie i przygotowywanie projektu budżetu i nadzór nad jego realizacją,

3)  planowanie funduszu wynagrodzeń i nadzór nad jego wykonaniem,

4)  prowadzenie gospodarki finansowej Straży Miejskiej zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

5)  prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)  opracowywanie regulaminów i instrukcji oraz nadzór nad ich wykonaniem w zakresie gospodarki finansowej jednostki,

7)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

8)  dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,

9)  nadzór nad ewidencjonowaniem i ruchem środków trwałych,

10)    Współpraca ze Skarbnikiem i pracownikami Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta i Wydziału Podatków
i Księgowości w sprawach finansowych.

a)       Zespół Księgowości i Finansów (ZKiF):

a.   prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji księgowej związanej z wykonywaniem budżetu jednostki,

b.   rozliczanie dochodów i wydatków jednostki zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

c.   prowadzenie ewidencji faktur oraz innej dokumentacji potwierdzającej dokonywanie operacji finansowych,

d.   bieżące monitorowanie wydatków w celu właściwego wykonywania planu finansowego jednostki,

e.   bieżące regulowanie zobowiązań finansowych jednostki,

f.    naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, odszkodowań, nagród oraz innych świadczeń na rzecz pracowników jednostki,

g.   obsługa administracyjna dokumentacji związanej z dysponowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

h.  naliczanie i dokonywanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

i.  rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotnej, na Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego,

j.   prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej dotyczącej majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych.

b)      Zespół Administracji i Kadr (ZAiK):

a.  prowadzenie obsługi kadrowej pracowników, spraw osobowych i akt osobowych pracowników Straży Miejskiej w Płocku,

b. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i naborem na wolne stanowiska pracy,

c. wydawanie i ewidencja legitymacji służbowych,

d.  prowadzenie ewidencji czasu pracy,

e.  organizacja i obsługa administracyjna szkoleń,

f.   prowadzenie obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g.  prowadzenie rejestrów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej,

h.  tworzenie wewnętrznych aktów organizacyjnych i nadzór nad ich wykonaniem, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań,

i.  nadzór nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i interwencji obywateli.

2.       Wydział Patrolowo - Interwencyjny (WPI) - wykonywanie zadań patrolowych, interwencyjnych, ochrony obiektów, podejmowanych samodzielnie we własnym zakresie bądź zgłoszonych do Straży Miejskiej przez instytucje i osoby fizyczne i realizowane przez następujące komórki:

1)        Referat Patrolowy (RP):, którego strażnicy wykonują zadania w zakresie:

a)  patrolowania  terenu miasta,

b)  podejmowania i realizowania zgłaszanych interwencji lub podjętych z własnej inicjatywy,

c) zabezpieczenia miejsc zdarzeń, zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych,

d) reagowanie na przypadki łamania prawa i prewencyjne zapobieganie zjawiskom patologii społecznej,

e) kontroli ruchu drogowego,

f)  realizacja zadań z zakresu Eko- Patrolu.

2)        Referat Dzielnicowych (RD): - wykonujący zadania w zakresie:

a)  stałej i bieżącej współpracy z członkami Rad Mieszkańców Osiedli,

b)    inicjowania przedsięwzięć mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego w przydzielonym rejonie służbowym,

c)   egzekwowania przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe na podstawie upoważnienia wynikającego z ustaw i przepisów prawa miejscowego,

d)    współpracy z dyrekcjami placówek oświatowych znajdujących się w rejonie  i uzgadnianie wspólnych działań prewencyjnych,

e)  stała i bieżąca współpraca ze strażnikami RP w kwestii  poprawy porządku publicznego w przydzielonych rejonach służbowych.

3)      Referat Ochronny (RO):

a)  pełnienie służby w budynku Urzędu Miasta Płocka zgodnie z zasadami określonymi w planie jego ochrony,

b)    obserwacja osób wchodzących do obiektów, udających się do kierownictwa Urzędu i w obrębie stref ograniczonego dostępu,

c)    obserwacja i obchód ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych,

d)    niezwłoczne podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek publiczny, będących pod wpływem alkoholu i przebywających na terenie obiektu,

e)   podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu,

f)    kontrola  zabezpieczeń pomieszczeń i budynku po zakończeniu pracy Urzędu,

g)  obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych,

h)  prowadzenie spraw z zakresu Biura Rzeczy Znalezionych.

3.    Wydział Organizacyjno - Prawny (WOP) - wykonujący zadania w zakresie zabezpieczenia i koordynowania działania patroli wykonujących zadania na terenie miasta Płocka, obsługi interesantów, przyjmowania zgłoszonych interwencji wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia realizowane przez następujące komórki:

1)      Referat Dyżurnych i Wykroczeń (RDiW) realizuje zadania w zakresie:

a.  całodobowego przyjmowania i zlecania do realizacji zgłoszonych interwencji,

b.  bieżącego kierowania i koordynowania działań patroli pełniących służbę w terenie wraz z bieżącą realizację poleceń i zaleceń przełożonych,

c. wydawanie sprzętu dla poszczególnych patroli rozpoczynających służbę oraz jego przyjmowanie po jej zakończeniu,

d. odprawianie i rozliczanie ze służby strażników w przypadku braku osób nadzorujących pełnienie służby,

e.  obsługi interesantów przybywających do siedziby Straży Miejskiej,

f.  wstępnego koordynowania działań strażników wynikających z wprowadzania stanów podwyższonej gotowości  obronnej państwa, stanu klęski żywiołowej, czy innych stanów kryzysowych, do czasu podjęcia działań przez osoby upoważnione,

g.  prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

h.  kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  w Płocku,

i. oskarżania przed sądami, wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie przewidzianym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

j. prowadzenie rejestrów, ewidencji dotyczących prowadzonych czynności wyjaśniających,

k.  prowadzenie ewidencji bloczków mandatów karnych z jednoczesnym ich rozliczaniem i zapotrzebowaniem,

l.  sprawozdawczości dotyczącej ujawnionych wykroczeń.

2)       Zespół Logistyki (ZL) - realizujący zadania w zakresie:

a.  zabezpieczenia logistycznego w kwestii: umundurowania, uzbrojenia, środków transportu  i łączności oraz zabezpieczenia materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Straży Miejskiej,

b.  bieżącego nadzoru nad stanem technicznym sprzętu uzbrojenia, łączności i środków transportu,

c.  realizacji zamówień publicznych, szczególnie w kwestii dostaw umundurowania służbowego dla strażników, zakupu paliwa do pojazdów służbowych, rozliczania
i sprawozdawczość oraz prowadzenia stosownej w tym zakresie ewidencji,

d.  bieżącego nadzoru nad stanem technicznym budynków wchodzących w skład Straży Miejskiej i ich właściwej eksploatacji.

3)      Zespół Profilaktyki (ZP):

a.  prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży Miejskiej,

b.  inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zjawiskom patologii społecznej oraz współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz porządku publicznego,

c.   opracowywanie i realizacja w placówkach oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych.

4.       Zespół Obsługi Monitoringu (ZOM):


a.  obsługa monitoringu wizyjnego,


b.   stała obserwacja rejonów objętych nadzorem kamer wraz z przekazywaniem informacji    w relacji operator - dyżurny Straży Miejskiej,


c.   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez organizowanych w miejscach publicznych w obszarach objętych systemem monitoringu miejskiego,


d.   reagowanie na przypadki łamania prawa rejestrowane przy użyciu środków technicznych,


e.   archiwizowanie i udostępnianie zarejestrowanych materiałów wideo podmiotom uprawnionym do przetwarzania tych danych,


f.    opracowywanie planów rozwoju sieci monitoringu miejskiego.


5.       Bezpieczeństwo i Higieny Pracy (BHP):

a. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

b. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

c. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
na poszczególnych stanowiskach pracy,

d. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

e. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

f. prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

6.       Inspektor Ochrony Danych (IOD):

a.  informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

b.  monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

c. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia,

d. współpraca z organem nadzorczym,

e. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

f.  pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia,

g.  prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

IOD wykonuje swoje zadania niezależnie i podlega bezpośrednio Komendantowi.

W przypadku nieobecności w pracy pracownika na stanowisku kierowniczym,
na samodzielnym stanowisku zastępuje go pracownik wskazany we wniosku urlopowym lub w inny sposób.Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 lutego 2006, godzina 12:49)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 2 698 137
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 05 listopada 2021, godzina 10:04
 • Historia aktualizacji

 • 05 listopada 2021, godzina 10:04 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 13:30 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2021, godzina 09:39 Aktualizacja dokumentu
  03 sierpnia 2021, godzina 11:03 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2021, godzina 09:35 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  07 maja 2021, godzina 13:31 Aktualizacja dokumentu
  07 maja 2021, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  07 maja 2021, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  05 maja 2021, godzina 06:07 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2021, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  22 lutego 2021, godzina 11:47 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 10:53 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 10:32 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2020, godzina 07:04 Aktualizacja danych
  03 marca 2020, godzina 07:01 Aktualizacja danych
  18 lutego 2020, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2019, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  09 kwietnia 2019, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  20 marca 2019, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2018, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  28 września 2018, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  25 lipca 2018, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  23 lipca 2018, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2018, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  30 maja 2018, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  21 maja 2018, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  12 lutego 2018, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  29 listopada 2017, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  07 marca 2017, godzina 17:58 Aktualizacja danych
  06 marca 2017, godzina 23:45 Aktualizacja danych
  06 marca 2017, godzina 23:41 Aktualizacja danych
  11 lipca 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 18:01 Aktualizacja danych
  03 marca 2016, godzina 18:00 Aktualizacja danych
  01 marca 2016, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  19 maja 2014, godzina 22:20 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  20 grudnia 2011, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  22 marca 2011, godzina 17:42 Aktualizacja danych
  22 marca 2011, godzina 17:41 Aktualizacja danych
  22 marca 2011, godzina 17:40 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2011, godzina 00:05 Aktualizacja danych
  23 lipca 2009, godzina 00:59 Aktualizacja danych
  19 marca 2008, godzina 23:50 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2007, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  05 czerwca 2007, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  01 lutego 2007, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2006, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  07 września 2006, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2006, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2006, godzina 07:28 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2006, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  17 maja 2006, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2006, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2006, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2006, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2006, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  24 lutego 2006, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  22 lutego 2006, godzina 13:25 Aktualizacja danych